WOMEN'S HEALTH

Vrátenie tovaru

Ako zákazník máte podľa platnej legislatívy právo vrátiť tovar do 14 dní (viď. podrobný popis nižšie)

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť pošlite nám prosím email na adresu info@womenshealth.sk kde uvediete číslo Vašej objednávky alebo faktúry ako aj číslo účtu na ktorý Vám vrátime peniaze hneď ako sa nám tovar vráti.

Neposielajte tovar späť na dobierku !!! Keď tovar obdržíme musíme skontrolovať či nie je poškodený a následne Vám pošleme peniaze na Váš účet

 

DETAILNY PRÁVNY POPIS:

Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru

  1. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  2. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ oznámi odstúpenie písomnou formou vo forme emailu ktorý zašle na info@womenshealth.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, dôvod vrátenia tovaru (ak existuje), spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate finančné plnenie najmä číslo účtu spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda pred prevzatím tovaru.

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov ktoré boli súčasťou objednávky spotrebiteľa; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.,. Vrátenie tovaru nesmie byť formou dobierky.
  • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
  • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
  • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  • Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy: o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal alebo odstránil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
  • Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany,  nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

Návrat hore