WOMEN'S HEALTH

Reklamáčný poriadok

Pri reklamovaní tovaru (uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady) je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho buď prostredníctvom emailu na adresu info@womenshealth.sk alebo listom kde oznámi svoj zámer reklamovať zakúpený tovar. V tomto oznámení je povinný kupujúci uviesť:

  • podstatu vady tovaru
  • uviesť číslo objednávky alebo faktúry
  • uviesť číslo účtu na ktoré požaduje vrátiť peniaze pre prípad, že sa takto dohodne s predávajúcim
  • v prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú.

Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, alebo na obale produktov.

Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru ktoré sú spôsobené najmä:

  • používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na obale produktu,
  • zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom kupujúceho.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri mesiacov, resp. do doby exspirácie vyznačenej na obale výrobcom.

Návrat hore