Zásady ochrany osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a v súlade ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“). 

Správca osobných údajov

Spoločnosť JUNIPEX s.r.o., so sídlom Lidická 886/9, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO 31441882, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 1688/R sme správcom vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o našej spoločnosti sú uvedené v sekcii „Kontakty“ na stránke www.womenshealth.sk/kontakty .

Spracovanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, IČO, IČDPH a pod.). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť a vystaviť daňový doklad v zmysle platnej legislatívy. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám budeme zasielať informácie o stave Vašej objednávky prípadne kópie obchodných podmienok, reklamačného poriadku a inú obchodnú korešpondenciu.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Pri platbe platobnou kartou budete presmerovaný na zabezpečený server platobnej brány. Údaje o vašej platobnej karte teda nie sú zasielané našej spoločnosti, ale sú v rámci zabezpečeného prenosu odosielané priamo poskytovateľovi platobnej brány. Platobná brána ďalej na uskutočnenie platby prenáša dáta príslušnej bankovej inštitúcii, a to opäť v rámci zabezpečeného prenosu dát.

Ako správca Vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením, spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok. 

Účel, právny základ spracovania a doba spracovania Vašich osobných údajov je nasledovné:

 • účel: vybavenia objednávky a nadväzujúcich zmluvných alebo zákonných povinností vrátane korešpondencie súvisiacej s objednávkou, vybavenie reklamácie a ďalšie úkony súvisiace so zmluvnou agendou; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky, prípadne do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.
 • účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúcich z účtovných právnych predpisov; právny titul: dodržanie právneho záväzku (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom.
 • účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy či súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.
 • účel: vedenie korešpondencie a uchovanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy – rokovania o objednávke (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webu uzavrieť objednávku; doba spracovania: 1 rok od vybavenia dotazu alebo podnetu,
 • účel: ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod. – najmä formou obchodných správ prostredníctvom e-mailu; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 1 rok. Ak podá kupujúci námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spracovanie bezodkladne ukončíme.
 • účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok.

Nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť, jedná sa však o podmienku pre realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) – spracovanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

V rámci spracovania osobných údajov môžeme odovzdať Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:

 • poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),
 • účtovná kancelária – za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiaca archivácia daňových dokladov,
 • daňový poradca, audítor, advokátska kancelária na poradenstvo v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovatelia platobných brán a bankovým ústavom za účelom vybavenia Vašej objednávky,
 • dopravné spoločnosti za účelom zaistenia dopravy Vami objednaného tovaru,
 • orgánom štátnej správy v prípadoch ustanovených právnymi predpismi,
 • prípadne ďalšie osoby,

všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu potrebnom na organizačné a technické zabezpečenie prevádzky e-shopu.

Práva zákazníka

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • právo požadovať od spoločnosti JUNIPEX s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti JUNIPEX s.r.o. s.r.o. uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: JUNIPEX s.r.o., Lidická 886/9, 91101 Trenčín alebo e-mailom na: info@womenshealth.sk, resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

Návrat hore