WOMEN'S HEALTH

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len Podmienky) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.womenshealth.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Miestom plnenia všetkých zmluvných vzťahov je sídlo predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Predávajúci

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.womenshealth.sk (ďalej len „Stránka“) je spoločnosť JUNIPEX s.r.o. so sídlom Lidická 886/9, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31441882 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 1688/R. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakty“ na Stránke.

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii vytvoril a odoslal elektronickú objednávku prostredníctvom systému internetového obchodu.

Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené v daňových dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka; zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa; zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Za podnikateľa sa považuje:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kúpna zmluva

Riadne vyplnenú objednávku prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke odošle kupujúci prostredníctvom systému internetového obchodu www.womenshealth.sk. Kupujúci okrem osobných údajov určí v objednávke množstvo, druh tovaru, spôsob doručenia a platby. Odoslaná objednávka kupujúceho, je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom emailu alebo SMS správy do 3 dni od prijatia objednávky pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom na adresu info@womenshealth.sk.

Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie. Požiadavka zo strany kupujúceho na dodatočnú zmenu uzatvorenej kúpnej zmluvy, musí byť potvrdená predávajúcim pred odoslaním tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je kupujúci povinný zasielať predávajúcemu na e-mailovú adresu info@womenshealth.sk

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

 

Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra). Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a doklad o kúpe, bude kupujúcemu doručená elektronicky vo formáte PDF prostredníctvom emailu. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí so zaslaním faktúry za nákup v elektronickom formáte PDF na nim zadanú emailovú adresu.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, má právo predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej písomnej dohode.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t. j. spravidla do 3 dní) po prijatí elektronickej objednávky ak sa jedná o tovar na dobierku. V prípade platby predom predávajúci odošle tovar do troch dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru), po osobitnom písomnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť plastovej obálky, poškodenie krabice a pod.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a doporučuje sa urobiť fotografie poškodenej zásielky.

Platobné podmienky

Ceny

V internetovom obchode sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny.

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Predávajúci stanovuje poplatky za dopravu a za spôsob platby, ktoré sa v objednávke pripočítavajú k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Poplatky za dopravu a platbu sú kupujúcemu zobrazené pri procese vytvárania objednávky.

Možnosti platby:

 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 • Platba vopred bankovým prevodom,
 • Platba cez internetové rozhranie banky,
 • Platba prostredníctvom platobnej brány GP Webpay
  (Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska)
 • Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru, prípadne v termíne uvedenom na faktúre, zálohovej faktúre alebo pri vytvorení objednávky.

Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri cene objednávky vyššej ako 100 Eur požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo alebo platbu platobnou kartou), ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Záručné podmienky, vady tovaru, reklamácia.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri mesiacov, resp. do doby exspirácie vyznačenej na obale výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/potvrdenie o úhrade) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú.

Tvrdenia na Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii vo vašej krajine. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobene nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, alebo na obale produktov.

Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré sú spôsobené najmä:

 • používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na obale produktu,
 • zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

Záručné podmienky na tovar sú bližšie špecifikované Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru

 1. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 2. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ oznámi odstúpenie písomnou formou vo forme emailu ktorý zašle na info@womenshealth.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, dôvod vrátenia tovaru (ak existuje), spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate finančné plnenie najmä číslo účtu spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda pred prevzatím tovaru.

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov ktoré boli súčasťou objednávky spotrebiteľa; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.,. Vrátenie tovaru nesmie byť formou dobierky.
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 • Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy: o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal alebo odstránil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 • Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany,  nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak,
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky,
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky,
 • Aktuálne obchodné podmienky nadobudli platnosť 15.02.2022.
 • Tieto podmienky sú dostupné na internetových stránkach elektronického internetového obchodu na adrese www.womenshealth/obchodne-podmienky.sk, a preto je kupujúcim umožnená ich archivácia a reprodukcia.

Ochrana a spracovávanie osobných údajov

 • Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a v súlade ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
 • Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so Zákonom a GDPR sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok ako príloha č. 1 s názvom Podmienky ochrany osobných údajov ktoré sa nachádzajú na tomto odkaze: https://womenshealth.sk/ochrana-udajov/. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil pred uskutočnením objednávky.
Návrat hore